Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej

                            

                                               

                          *Członkowie zwyczajni *


Warunki członkostwa


Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Towarzystwa, posiadający dyplom lekarza i prawo wykonywania zawodu, który ukończył pełen program kursów szkoleniowych w zakresie manualnego badania, rozpoznawania i leczenia zaburzeń czynności układu ruchu i złożył deklarację członkowską.

Wymagane dokumenty : deklaracja członkowska , kopia dyplomu , kopia prawa wykonywania zawodu , zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie podstawowe lub rozszerzone z zakresu Terapii manualnej

 

Deklaracja członkowska.........pobierz